Arctic Fishery Alliance

ᓇᖕᒥᓂᑲᖅᑐᑦ ᐋᖅᑭᐅᒪᓂᖏᑦ

ᐊᖑᓇᓱᒃᑎᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᓇᖕᒥᓂᑲᖅᑐᓂ ᐊᓯᖃᕆᕗᑦ, ᐃᖃᓗᒃᓯᐅᖅᑐᑦ ᑮᓇᐅᔭᖅᑕᕆᕙᓪᓕᐊᔭᖏᓐᓄᑦ ᓄᓇᓕᖕᓄᑦ ᐸᐸᑦᑎᔨᐅᓪᓗᑎᒃ ᑲᑎᔨᕋᓚᖑᓪᓗᑎᒃ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᕗᑦ ᓄᓇᒥᖕᓂ. ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᕐᒥ ᖁᑦᑎᖕᓂᖅᐹᒥ ᓄᓇᓕᐅᔪᑦ ᑭᑭᑕᐅᓯᒪᓗᐊᖅᑐᑦ ᐱᓕᕆᐊᑲᖅᑐᓂᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂᓪᓗ ᑲᓇᑕᒥᐅᑕᐅᖃᑕᐅᓂᖏᓐᓄᑦ ᓇᓗᓇᐃᕈᑎ, ᓄᓇᒥᖕᓂ ᐅᖑᒪᔪᑦ ᐃᓚᐅᒋᐊᑲᖅᑐᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓂ ᐃᓱᒪᒋᓗᒍ.


ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒋᒃᑯᑦ ᒪᑐᓯᒪᕗᑦ ᑎᒥᐅᓂᖏᑦ, ᐊᖑᓇᓱᒃᑎᒃᑯᓐᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᑲᖅᑐᓂᑦ ᑎᒥᐅᔪᖅ ᓇᖕᒥᓂᕆᔭᐅᓪᓗᓂ. ᒪᑐᓯᒪᓂᖓ ᑖᒃᓯᔭᓐᖏᓐᓂᖅᓴᐅᕗᖅ ᑮᓇᐅᔭᓕᐊᒥᖕᓄᑦ ᐃᖃᓗᒐᓱᐊᖅᖢᑎᒃ, ᓇ`ᖕᒥᓂᑲᖅᑐᓄᑦ ᑮᓇᐅᔭᑦ ᐊᑐᕈᓐᓇᕐᓂᖅᓴᐅᓂᐊᕐᒪᑕ, ᐱᕙᓪᓕᐊᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᖏᓐᓄᓪᓗ.