Arctic Fishery Alliance

ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᕐᒥ ᐃᖃᓗᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒋᒃᑯᖏᑦᑕ

ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᕐᒥ ᐃᖃᓗᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒋᒃᑯᖏᑦᑕ(AFA) ᑎᒥᐅᔪᖅ ᑕᒪᕐᒥᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᐱᖁᑎᖏᖓᑦ ᓇᖕᒥᓂᖓᑦ ᓄᓇᓖᑦ ᑎᓴᒪᑦ ᐊᖑᓇᓱᒃᑎᒃᑯᖏᓐᓂᑦ ᓇᖕᒥᓂᔭᐅᓪᓗᓂ. ᐅᑯᐊ ᓇᖕᒥᓂᑲᖅᐳᑦ ᐊᖑᓇᓱᒃᑏᑦ:


  • ᕿᑭᖅᑕᕐᔪᐊᖅ

  • ᖃᐅᓱᐃᑦᑐᖅ

  • ᐃᒃᐱᐊᕐᔪᒃ

  • ᖃᐅᓱᐃᑦᑐᖅ


Arctic Fishery Allianceᓴᖅᑭᑕᐅᓂᑯᖅ ᓄᓇᑲᖅᑐᑦ ᐃᖃᓗᒐᓱᒃᑐᓂ ᐃᓚᐅᔪᓐᓇᖁᓪᓗᖏᑦ ᐅᑭᐅᖅᑑᑉ ᑕᕆᐅᖓᓂ ᐃᖃᓗᒃᓯᐅᖅᑐᓂ. ᑰᑕᑦ ᐃᖃᓗᒃᓯᐅᕈᑎᖏᑦ ᓇᖕᒥᓂᑲᖅᑐᓄᑦ ᓄᓇᓕᖕᓄᑦ ᐃᑲᔫᑕᐅᖁᓪᓗᖏᑦ.


ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᕐᒥ ᐃᖃᓗᒃᓯᐅᕐᓂᕐᒧᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒋᒃᑯᑦ ᓇᖕᒥᓂᑲᖅᑐᓂᒃ ᓄᓇᓕᖕᓂᒃ ᐃᑲᔪᕋᓱᐊᖅᑐᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᑕᓕᒪᕐᓂᒃ, ᐃᓄᐃᑦ ᐃᖅᑲᓴᐃᔭᕐᓗᑎᒃ ᐊᒻᒪ ᐃᓅᓯᖏᓐᓄᑦ ᐃᑲᔫᑎᓂᒃ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓂᒡᓗ ᐃᓚᐅᓗᑎᒃ ᓴᖅᑭᑦᑎᓗᑎᒃ ᐱᓇᓱᐊᖅᑐᑦ. ᐃᖃᓗᒃᓯᐅᖅᑐᑦ ᐱᓕᕆᐅᓯᖏᑦ ᓱᕈᖅᓴᐃᓐᖏᓪᓗᑎᒃ ᓱᕋᐃᓐᖏᓪᓗᑎᒃ ᐊᕙᑎᒥᒃ, ᐆᒪᔪᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᑕᕆᐅᑉ ᐃᖅᑲᖓᓂᒃ ᐱᓕᕆᑦᑎᐊᕆᐊᖅᑐᑦ. ᐅᒥᐊᕐᔪᐊᒥ ᓴᓗᒻᒪᖅᓴᐃᔪᑦ ᐃᖃᓗᒃᑕᐅᕙᓪᓕᐊᔪᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᖁᐊᖅᑎᑉᐸᓪᓕᐊᓗᖏᑦ ᐃᓗᐊᓂ ᐅᒥᐊᑉ. ᐊᑐᑦᑎᐊᕐᓂᖏᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᖃᓗᒃᓯᐅᖅᑐᑦ ᐊᐅᓚᓐᓂᕆᒋᐊᖅᖢᒍ. ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐱᓕᕆᑦᑎᐊᕆᐊᖅᑐᑦ, ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᑦ.