Arctic Fishery Alliance

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᒃᓴᑦ

ᑐᕋᒐᕆᕗᑦ ᒪᓕᒃᓗᒍ ᐅᑎᕐᑎᑦᑎᔪᒪᓪᓗᑕ ᓄᓇᕘᒥ ᐃᖃᓗᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᓄᓇᕘᒥᐅᓄᑦ, ᐅᑭᐅᕐᑕᕐᑐᒥ ᐃᖃᓗᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᑦ ᕿᒥᖃᑦᑕᐃᓐᓇᕐᑐᑦ ᐊᖏᓛᖑᔪᒃᑯᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᖃᓇᐃᔭᕐᑎᑕᐅᖁᓪᓗᒋᑦ. ᐃᓚᐅᔪᒪᒍᕕᑦ ᐅᑭᐅᕐᑕᕐᑐᒥ ᐃᖃᓗᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᑦ ᐃᖃᓗᒐᓱᒃᑎᐅᔪᓄᑦ, ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᔪᒪᒍᕕᓪᓘᓐᓃᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᑎᐅᔪᓄᑦ ᐅᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᖃᓇᐃᔭᖃᑎᖃᕈᒪᒍᕕᑦ, ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒋᓂᐊᕐᐸᐃᑦ ᒫᒃ ᐊᕿᐊᕈᖅ, ᓄᓇᓕᒃᓂ ᐱᕙᓪᓕᐊᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᔨᖓ. ᐅᕗᖓ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᐅᔪᓐᓇᕐᑐᖅ:


Phone: (709) 579-3278

Email: mark@arcticfisheryalliance.com

59A Lemarchant Road

St. John's, NL A1C 2G9

Fax: (709) 579-3304