Arctic Fishery Alliance

ᖃᐅᓱᐃᑦᑐᖅ

ᐊᑎᖓ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ “ᖃᐅᓱᐃᑦᑐᖅ” , ᑐᑭᑲᖅᐳᖅ “ᓄᓇ ᖃᐅᒻᒪᓱᐃᑦᑐᖅ”. ᕿᑭᖅᑕᒦᑦᑐᖅ ᐊᒻᒪ ᐃᒪᖅᐱᐅᑉ ᐊᖅᑯᑎᖓᓂ ᐃᓂᑲᖅᑐᖅ. ᐃᓄᖏᑦ 129−ᒍᔪᑦ , ᓄᓇᓕᐅᔪᓂ ᖁᑎᑦᖕᓂᖅᐸᑦ ᑐᖓᓕᖓ, ᐊᐅᓱᑦᑐᖅ ᖁᑎᖕᓂᖅᐹᒦᑦᖢᓂ.